PaperTales Design

Privacy Beleid

PaperTales Design verwerkt uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van PaperTales Design. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1/02/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met PaperTales Design.

Bedrijfsgegevens

PaperTales Design

Sabine Vrijhoef-Welten

Daslook 46

3621RR Breukelen

info@papertalesdesign.com

KVK nr. 81668597

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Persoonlijke informatie die we verzamelen

Als u onze website (www.papertalesdesign.com, hierna ‘de Site’) bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele op uw apparaat geplaatste cookies. Daarnaast verzamelen wij, als u over de Site surft, informatie over de individuele internetpagina’s die u bekijkt, welke websites of zoekwoorden u naar de Site hebben gebracht en informatie over hoe u omgaat met de site. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als ‘Apparaatinformatie’.

We verzamelen Apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën:

– ‘Cookies’ zijn databestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anoniem en uniek identificerend kenmerk bevatten. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt uitzetten naar http://www.allaboutcookies.org.

– ‘Logbestanden’ houden handelingen bij die op de Site plaatsvinden en verzamelen gegevens, waaronder IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende pagina’s, vertrekpagina’s en vermeldingen van datum en tijd.

– ‘Webbeacons’, ‘tags’ en ‘pixels’ zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u de site gebruikt.

Daarnaast verzamelen we, als u een aankoop doet of probeert een aankoop te doen via de Site, bepaalde informatie over u, waaronder uw naam, factuuradres, bezorgadres, betaalgegevens (waaronder creditcardnummers en bankgegevens), e-mailadres en telefoonnummer. We verwijzen naar deze informatie als ‘Bestelinformatie’. Als we in dit Privacybeleid spreken over ‘Persoonlijke informatie’ bedoelen we zowel Apparaatinformatie als Bestelinformatie.

Doel van de gegevensbewerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. PaperTales Design verzamelt uw gegevens voor het leveren van de gevraagde producten en voor het afhandelen van facturen, betalingen en bestellingen.

Uw gegevens worden door PaperTales Design voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, uitgezonderd op basis van wettelijke regelingen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

In voorkomende gevallen kan PaperTales Design op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Delen van uw persoonlijke informatie

We delen je Persoonlijke informatie met derden om ons te helpen uw persoonlijke informatie te gebruiken zoals hierboven beschreven. Partijen waar we mee samenwerken zijn hieronder beschreven.  

Webwinkelsoftware – Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software.

Webhosting – Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van HostingSquad. HostingSquad verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. HostingSquad heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. HostingSquad is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van HostingSquad. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. HostingSquad heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betaalproviders – Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Verzenden & logistiek – Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Als u Europese ingezetene bent, heeft u altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Als je gebruik wilt maken van dit recht, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.  

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.